Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dla klientów kancelarii

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016.119.1), dalej: „RODO”, informuję, że:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Link z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 10A,
NIP: 5871285907, tel.: (+48) 691 430 811, e-mail: biuro@kancelaria-dlink.pl;

 

2. DANE KONTAKTOWE W ZAKRESIE RODO


Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Osobą do kontaktu w zakresie związanym z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych jest:

Dawid Link, e-mail: biuro@kancelaria-dlink.pl, nr tel.: (+48) 691 430 811

 

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw
i obowiązków związanych ze świadczeniem usług prawnych, na podstawie:

  1. 6 ust. 1 lit. b RODO – gdyż dane są niezbędne do zawarcia
    i wykonywania umowy o świadczenie usług prawnych lub do podjęcia
    na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy,
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdyż dane są niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków księgowych i prawno-podatkowych,
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdyż dane są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez które należy rozumieć w szczególności: zapewnienie możliwości dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, monitorowanie dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora, ustalanie ewentualnych konfliktów interesów w sprawach prowadzonych przez administratora.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora upoważnieni do przetwarzania danych, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych,
w szczególności biuro rachunkowe i przedsiębiorstwo świadczące usługi informatyczne, sądy powszechne, administracyjne i organy administracji, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności właściwe urzędy skarbowe.

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO


Administrator nie przekaże Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że zajdzie taka konieczność w związku z korzystaniem z usług informatycznych podmiotów, których siedziba znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usług prawnych, jednak
nie krócej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
a dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności podatkowych i rachunkowych)
– do momentu wygaśnięcia tych obowiązków.

 

7. POUCZENIE O PANI/PANA UPRAWNIENIACH


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), a także prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO). W przypadku gdy przekazał/a Pani/Pan administratorowi dane osobowe za zgodą na ich przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem.

 

8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI


Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa, w tym przepisy RODO.

 

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym
i warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych. Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy o świadczenie usług prawnych i związanych z nią obowiązków prawno-podatkowych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.

 

10.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI BĄDŹ PROFILOWANIA


Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.