Zasady współpracy / cennik

Wycena

Każdą sprawę wyceniam indywidualnie. Cena ustalana jest z uwzględnieniem następujących czynników:

Cennik usług pozasądowych - stawka jednorazowa

usługa

cena

1. E-porada;
od 123zł brutto
2. Porada prawna;
od 180 zł brutto
3. Sporządzenie zażalenia, sprzeciwu od nakazu zapłaty, pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku;
od 250 zł brutto
4. Sporządzenie projektu umowy;
od 200 zł brutto
5. Sporządzenie pisemnej opinii prawnej;
od 500 zł brutto
6. Sporządzenie odwołania, bądź skargi na decyzję administracyjną;
od 500 zł brutto
7. Obsługa prawna przedsiębiorców
od 200 zł brutto/godz

Cennik reprezentowanie przed organami i sądami

Podstawą wyceny reprezentowania przed organami i sądami są stawki minimalne, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. j. D.U. z 2018 r., poz. 265).

Sposoby rozliczeń:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe

Najbardziej dogodny sposób rozliczenia dla Państwa. Jesteście Państwo od razu informowani jaki będzie całkowity koszt obsługi prawnej. Koszt ten ponosicie Państwo jednorazowo.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe powiększone o premię od sukcesu – tzw success fee

Wynagrodzenie zależne od wyniku sprawy. Wynagrodzenie to składa się z wynagrodzenia ryczałtowego, płatnego przed podjęciem sprawy oraz premii zależnej od wyniku sprawy, płatnej po jej zakończeniu. Wysokość premii określa się z góry, jako procent od wartości przedmiotu sporu.

3. Wynagrodzenie godzinowe

Stosowane w przypadku, gdy nie można z góry ustalić faktycznego nakładu pracy i czasu pomocy prawnej. Wynagrodzenie to stanowi iloczyn z góry określonej stawki godzinowej i ilości faktycznie poświęconych danej sprawie godzin. Jesteście Państwo na bieżąco informowani o podejmowanych czynnościach jak również ilości poświęconego czasu na te czynności. Po zakończeniu sprawy otrzymujecie Państwo zestawienie podjętych czynności, wraz z wyliczeniem należnego wynagrodzenia.

4. Inne sposoby wynagrodzenia

Jeżeli żaden z powyższych sposobów ustalenia wynagrodzenia nie jest dla Państwa satysfakcjonujący, istnieje możliwość dostosowania sposobu ustalenia wynagrodzenia do Państwa indywidualnych potrzeb. W szczególności istnieje możliwość zastosowania mieszanego sposobu ustalenia wynagrodzenia np. wynagrodzenie ryczałtowe za sporządzenie pozwu plus stawka godzinowa za podejmowane czynności w sprawie.